Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8790 46cf
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapamieciodlegle pamieciodlegle
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viapamieciodlegle pamieciodlegle
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viapamieciodlegle pamieciodlegle
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viapamieciodlegle pamieciodlegle
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viapamieciodlegle pamieciodlegle
8706 0117
Reposted frombluuu bluuu viapamieciodlegle pamieciodlegle
5337 3d06 500
Fot. Andrzej Kadlec
7959 99fd
Reposted fromtaSowa taSowa viapamieciodlegle pamieciodlegle
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viapamieciodlegle pamieciodlegle
0210 a78a
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viapamieciodlegle pamieciodlegle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl